Kursevi iz matematike

K1

 • Kombinatorika i teorija grafova:
  • Dirihleov princip. Elementarni primeri i primene.
  • Osnovni principi prebrojavanja. Primeri i primene.
  • Permutacije i kombinacije. Primeri i primene.
  • Osnovni pojmovi i definicije teorije grafova. Elementarni primeri i primene.
 • Geometrija:
  • Značajne tačke i linije trougla (opisana kružnica, ortocentar, težište, upisane kružnice). Primeri i primene.
  • Tetivni četvorouglovi. Karakteristični primeri i primene.
  • Osnovna geometrijska mesta tačaka. Primeri i primene.
  • Geometrijske transformacije. Elementarni primeri i primene.
 • Teorija brojeva:
  • Deljivost. Prosti brojevi. Sistemi ostataka. Kongruencije.
 • Algebra:
  • Jednačine. Sistemi jednačina. Nejednakosti između sredina. Polinomi.

 

K2

 • Kombinatorika i teorija grafova:
  • Dirihleov princip. Dalji primeri i primene u odnosu na K1.
  • Binomna formula i binomni koeficijenti. Binomni koeficijenti. Paskalov trougao. Primeri i primene.
  • Osnovni pojmovi i definicije teorije grafova. Složeniji primeri i primene.
 • Geometrija:
  • Tetivni četvorouglovi. Ojlerova prava i Ojlerova kružnica trougla. Ptolomejeva teorema. Simsonova prava. Primeri i primene.
  • Vektori. Težište sistema tačaka. Primeri i primene.
  • Složenija geometrijska mesta tačaka. Primeri i primene.
  • Geometrijske transformacije. Složeniji primeri i primene.
 • Teorija brojeva:
  • Diofantske jednačine. Funkcije teorije brojeva. Značajne teoreme (Fermaova, Ojlerova, kineska...).
 • Algebra:
  • Nejednakosti (Košijeva, Čebiševljeva, Šurova, Mjurhedova...). Funkcija "ceo deo".
  • Rekurentne formule. Nizovi. Razne osobine funkcija.

 

K3

 • Kombinatorika i teorija grafova:
  • Dirihleov princip. Složeni primeri i primene.
  • Formula uključenja-isključenja. Primeri i neke primene.
  • Rekurentne relacije. Primeri (kombinatorna geometrija, Hanojska kula, Fibonačijevi brojevi, triangulacije konveksnog n-ugla). "Teleskopiranje".
  • Stabla. Ojlerovi i Hamiltonovi grafovi. Orijentisani grafovi. Primeri i primene.
 • Geometrija:
  • Tetivni četvorouglovi. Ptolomejeva teorema. Simsonova prava. Primeri i primene.
  • Tangentni četvorouglovi. Njutnova teorema. Primeri i primene.
  • Apolonijeva kružnica.
  • Geometrijske konstrukcije. Definicija, primeri i zadaci.
  • Elementi kombinatorne geometrije.
 • Teorija brojeva:
  • Poredak po modulu. Pelova jednačina. Kvadratne kongruencije i Ležandrovi simboli. Iracionalnost. Razni zadaci.
 • Algebra:
  • Polinomi (interpolacija, grafici, primena izvoda). Jensenova nejednakost. Ekstremne vrednosti funkcija. Funkcionalne jednačine. Polinomne jednačine.

 

Priprema za maturu i upis na fakultet

 • Operacije sa algebarskim izrazima
 • Linearne i kvadratne jednačine, nejednačine i funkcije
 • Eksponencijalne i logaritamske jednačine, nejednačine i funkcije
 • Trigonometrija
 • Vektorski račun
 • Analitička geometrija u ravni
 • Planimetrija
 • Stereometrija
 • Progresija
 • Matematička indukcija i kombinatorika
 • Proporcije i procentni račun
 • Realne funkcije – granične vrednosti i izvodi
 • Integrali
 • Kompleksni brojevi
Napomena: Kurs je namenjen maturantima srednjih škola.